Map

Rolf alone 1983

Rolf + Barbara 1987

Rolf +Cornelius 1986

Tibet Expedition 1995

Click on map to enlarge

Contents

Introduction

Guanzhou-Beijing

Lanzhou

Dunhuang

Chengdu

Kunming

Guilin-Beijing

Xian

Labrang

Suzhou

Hangzhou

Narita Shan

Map